2019-04-19
(14 Sha'ban 1440)
Prayer Begins Iqamah
Fajr00:00 00:00
Shroq00:00
Jumuah00:00 00:00
Asr00:00 00:00
Maghrib00:00 00:00
Isha00:00 00:00